Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει την προκήρυξη εξήντα θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λογιστική – Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ ́αριθμ. 1742/30-4-2015 απόφασης του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 840/τ. Α ́/14-05-2015) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του άρθ. 34 του Ν. 4301/2014.

Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ.:
α) Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική
β) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτίμηση Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημιακού, Τεχνολογικού Τομέα και Ανώτατων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους είναι:
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης (έντυπο ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ)
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου
• Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες
• Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας
• Αποδεικτικά επάρκειας ξένης γλώσσας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι ισότιμου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αντίστοιχη γλώσσα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης σχετικού αποδεικτικού επάρκειας, είναι δυνατή η συμμετοχή σε εξέταση αξιολόγησης επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας που θα διεξαχθεί στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πριν την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15 Ιουνίου 2015 έως 24 Ιουλίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην Γραμματεία Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Ψαθάκι Πρέβεζας.
Κριτήρια επιλογής

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προεπιλογής καλούνται για προφορική συνέντευξη. Τη συνέντευξη διεξάγει η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ).

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με τα παρακάτω ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• Γνώση ξένης γλώσσας
• Διάρκεια, είδος και ποιότητα επαγγελματικής προϋπηρεσίας
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί κάθε πρόσθετο στοιχείο που ο υποψήφιος θα καταθέσει και θεωρεί ότι ενισχύει την υποψηφιότητα του (όπως τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, η κατοχή άλλου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).

Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.
Ο τελικός αριθμός και ο κατάλογος επιτυχόντων επικυρώνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Δίδακτρα Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν στο κόστος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1α του ν. 3685/2008. Τα δίδακτρα για το σύνολο του προγράμματος Μ.Σ ανέρχονται σε 3.000 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις οι οποίες προκαταβάλλονται, τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Χορηγούνται υποτροφίες σε ορισμένο αριθμό αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, που έχουν πετύχει υψηλή επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα ( http://accfin.teiep.gr/master) και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2682050635,50550)

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ