Σύμφωνα με την ΚΥΑ 816/156798 (ΦΕΚ Β 3385/2015) «Κτηνίατρος εκτροφής» είναι ο ιδιώτης κτηνίατρος που επιλέγεται και δηλώνεται εγγράφως από τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, για να

α) εφαρμόζει το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών, μετά από υπογραφή σύμβασης με τη Δ/νση Κτηνιατρικής.

β) συνδράμει τον κάτοχο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, παρέχοντας καθορισμένες υπηρεσίες μετά από υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού

Στον ιστότοπο του ΥΠΑΠΕ στην διεύθυνση www.minagric.gr, έχει αναρτηθεί, (διαδρομή: Αγρότης – Επιχειρηματίας  – Κτηνοτροφία – Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής) το μητρώο εγκεκριμένων «Κτηνιάτρων Εκτροφής», το οποίο ενημερώνεται συνεχόμενα.

Από το μητρώο αυτό ο κάθε κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος να επιλέξει έναν Κτηνίατρο Εκτροφής με τον οποίο συνάπτει έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα (1). Δίνεται η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να επιλέξουν Κτηνίατρο Εκτροφής και από όμορες Περιφερειακές Ενότητες.

Η έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας μεταξύ κατόχου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και κτηνιάτρου εκτροφής προσκομίζεται στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας για να ενημερωθεί ο φάκελος του κτηνοτρόφου και η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου.

Μετά την έκδοση σχετικής ΚΥΑ «Έγκριση προγραμμάτων οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2015», συνάπτεται σύμβαση έργου μεταξύ Κτηνιάτρου Εκτροφής και της  Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

Η οριστική και πλήρης, εφαρμογή του θεσμού του Κτηνιάτρου Εκτροφής σε όλη την επικράτεια της χώρας, θα εφαρμοστεί από την 1-8-2015.

Οι Κτηνίατροι Εκτροφής, προς το παρόν θα εφαρμόζουν μόνο το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με τις οποίες συνεργάζονται.

Το κόστος για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος δεν επιβαρύνει τον κτηνοτρόφο.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ  816/156798 (ΦΕΚ Β 3385/2015) δίνεται η δυνατότητα στον κτηνίατρο εκτροφής να συνδράμει τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1β) του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ. Στην περίπτωση αυτή, υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κατόχου και του κτηνιάτρου εκτροφής, στο οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δύο μερών καθώς και η αμοιβή του κτηνιάτρου εκτροφής από τον παραγωγό.

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ